COP

.

آزمون عملکرد موتوری - استاندارد ISIRI 6483

استانداردISIRI 6483  (خودرو های جاده ای -  توان موتور – روش آزمون)
هدف از این استاندارد، تعیین روش های آزمونی جهت اندازه گیری توان موتور خودرو و مقایسه آن با توان اعلام شده توسط سازنده می باشد تا از صحت توان اعلام شده اطمینان حاصل شود.
.

متن استاندارد ISIRI 6483