کوپلینگ با فنر های قوسی

.

tectos
Arc-Spring-Couplings

.

طراحی این کوپلینگ ها بگونه ای میباشد که می توان به سختی های پیچشی بسیار پایین و قابلیت ضریب دمپینگ بسیار بالا دست پیدا نمود فنرهای خمیده در داخل آن مانند یک دمپر لاستیکی عمل نموده و میتواند مانند یک فلایویل دو جرمی برای کاربردهایی که دارای ارتعاش غیرخطی می باشند استفاده نمود.

.

این کوپلینگ دارای رفتار دمپینگ بسیار عالی و قابلیت الاستیک بسیار بالا می باشند که نسبت به دما نیز وابستگی کمی دارد. در این کوپلینگ ها میزان سختی پیچشی با استفاده از نوع فنر های بکار برده شده در داخل آن کنترل می گردد.

.

.


دانلود  

کوپلینگ فنرقوسی t2100 ●
کوپلینگ فنرقوسی t2200 ●
کوپلینگ فنرقوسی t2300 ●
کوپلینگ فنرقوسی t2400 ●
کوپلینگ فنرقوسی t2500 ●

.

.