کوپلینگ جدا شونده

.

tectos
Separating-Couplings

.

کوپلینگ جدا شونده شامل یک محور نری و یک سامانه اتصال سریع بهینه سازی شده می باشد.

.

در این دستگاه یک سامانه اندازه گیری دمای یاتاقانها و پایش سرعت یاتاقان و ارتعاشات یاتاقان استفاده شده است. با استفاده از این دستگاه شما می توانید در هر زمان سامانه انتقال قدرت را جدا نمایید بدون اینکه اطلاعات مهم و حساس از بین بروند.

.

.


دانلود  

tPIA.pdf ●

.

.