کوپلینگ های دو مرحله ای

.

tectos
Multi-Stepped-Couplings

.

کوپلینگ های دو مرحله ای برای شرایطی که دارای ارتعاشات غیر خطی تدریجی می باشد مناسب می باشد و در هر مرحله با توجه به نیروی انتقالی فنر خاص وارد عملکرد می شود این فنر یا در فلز و یا در لاستیک جا گذاری می گردد.

.

در این کوپلینگ ها در بارهای پایین فنر کوپلینگ وارد مدار شده و باتوجه به سختی پیچشی پایین دارای عملکرد مناسبی می باشد. با افزایش بار انتقالی به مرور زمان دمپرهای لاستیکی وارد کارکرد شده و مانند کوپلینگ با سختی بالاتر نیرو را منتقل می نمایند.

.

.


دانلود  

کوپلینگ فنرقوسی t3000 ●

.

.