کوپلینگ های قابل انعطاف

.

tectos
Elastic-Couplings

.

با توجه به طراحی این کوپلینگ ها در شرایط مختلف می توانند عدم هم مرکزی محورهای طولی و شعاعی همانند عدم هم محوری شعاعی را تحمل نمایند . این کوپلینگها معمولا دارای دمپرهای لاستیکی و یا دارای فنر های فلزی خمیده شده می باشند همچنین در بعضی از شرایط خود محور کوپلینگ ها نیز بصورت هزار خاری و دارای قابلیت انعطاف طولی طراحی و ساخته می گردد تا شرایط ارتعاش و ضربه را کاهش داده و از ایجاد پدیده رزونانس نیز جلوگیری بعمل آورد.