کوپلینگ پنجه ای

.

tectos
Elastic-Couplings

.

کوپلینگ های پنجه ای از سه المان تشکیل شده است، این کوپلینگ ها دارای وزن نسبتاً پایین وقابلیت دمپینگ بالا  و از طراحی ساده  در آن استفاده شده است. با توجه به نوع طراحی آن تعمیر و نگهداری آن نیز ساده می باشد.

.

با توجه به نیاز هر مجموعه آزمون می توان با تغییردر سختی المان های لاستیکی آن سختی پیچشی و طریب دمپینگ مورد نظر را در آن ایجاد نمود.

.

.


دانلود  

t1000-400.pdf ●
t1000-800.pdf ●
t1000-1500.pdf ●
t1000-4000.pdf ●

.

.