خدمات فنی مهندسی و آزمایشگاهی

آزمون های دوام موتوری

. آزمون های دوام موتوری آزمون دوام Flapping تسمه زمانبندی و ملحقات – استاندارد PSA آزمون ماکزیمم توان موتور ( 150 ساعت ) – استاندارد PSA آزمون 110 ساعت سرعت بحرانی – استاندارد PSA آزمون دوام عمومی 500 ساعت – استاندارد PSA ...

آزمون های وظیفه ای موتوری

. آزمون های وظیفه ای موتوری آزمون مشخصات تسمه زمانبندی و تسمه ملحقات جانبی – استاندارد PSA آزمونهای ارزیابی ارتعاشی قطعات موتور – استاندارد FEV آزمون حلالیت هوا در روغن – استاندارد FEV آزمون شیب روی موتور و تعیین سطح حداقل و ...

آموزش کاربردی، نگهداری و تعمیرات اساسی موتور

آموزش کاربردی، نگهداری و تعمیرات اساسی موتور یکی از خدمات فنی و مهندسی در حوزه موتور ارایه آموزش های تخصصی در خصوص نیازمندی های مشتریان برای انواع موتورهای احتراق داخلی می‏باشد شرکت توسعه قوای محرکه دینا با توجه به دانش مناسب در خصوص موتور آماده ...

طراحی ، تامین و ساخت قطعات خودرو

طراحی ، تامین و ساخت قطعات خودرو با توجه به استفاده از دانش تامین قطعات در صنایع اتومبیل سازی تامین قطعات در صنایع غیر خودرویی مانند دریایی انجام شده است  در ذیل لیست تعدادی از این لوازم ارایه می‏گردد. شرکت دینا با استفاده از توانمندی سازندگان ...

تحلیل خرابی قطعات

تحلیل خرابی قطعات یکی از توانمندی های ویژه شرکت توسعه قوای محرکه دینا انجام کامل فرآیندهای تحلیل خرابی می‏باشد با توجه به تجربه حدود 15 سال در زمینه آزمون‏های مکانیکی در کارشناسان امکان بررسی علمی و دقیق خرابی‏های مکانیکی در صنایع مختلف وجود ...

آزمون های مکانیکی

آزمون های مکانیکی شرکت توسعه قوای محرکه دینا دارای تجربه کامل انجام آزمون های تاییدیه و صحه گذاری قطعات و موتور می‏باشد در این زمینه علاوه بر انجام خدمات فنی و مهندسی امکان انجام آزمون ها را نیز دارد. آزمون های تاییدیه مکانیکی: آزمون اندازه‏گیری ...

Contact us

Go Top