آزمون تسمه زمانبندی موتور TU5-R2

R2-TU5

.

در آزمایشگاه دینا موتور پس از انجام انواع آزمون های موتوری و قطعه ای بر روی انواع موتورهای داخلی و خارجی، این بار تسمه زمانبندی موتور TU5-R2 را در مدت زمان 400 ساعت بر روی این موتور مورد آزمون قرار داده ایم.
آزمایشگاه دیناموتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.