tilting

.

آزمون های وظیفه ای موتوری

آزمون مشخصات تسمه زمانبندی و تسمه ملحقات جانبی – استاندارد PSA
آزمونهای ارزیابی ارتعاشی قطعات موتور – استاندارد FEV
آزمون حلالیت هوا در روغن – استاندارد FEV
آزمون شیب روی موتور و تعیین سطح حداقل و حداکثر روغن – استاندارد FEV
ارزیابی اثرات  روغن بر مصرف سوخت موتور – استاندارد IKCO
ارزیابی رسوبات روغن در شرایط کارکرد گرم موتور – استاندارد IKCO
ارزیابی اثرات روغن بر سایش چسبنده در مکانیزم سوپاپ – استاندارد IKCO
آزمون اندازه گیری دمای شمع – استاندارد IKCO
آزمون گذرا گرم شدن موتور در اتاق سرد خودرو – استاندارد IKCO
آزمون گذرا گرم شدن موتور با دبی حداکثر گاز در اتاق سرد خودرو – استاندارد IKCO