آزمون های مکانیکی

mechtest

شرکت توسعه قوای محرکه دینا دارای تجربه کامل انجام آزمون های تاییدیه و صحه گذاری قطعات و موتور می‏باشد در این زمینه علاوه بر انجام خدمات فنی و مهندسی امکان انجام آزمون ها را نیز دارد.

آزمون های تاییدیه مکانیکی:

 • آزمون اندازه‏گیری حباب در داخل روغن
 • آزمون اندازه‏گیری حباب در زمان شیب
 • انجام آزمون دوام موتورهای دریایی
 • انجام آزمون اندازه‏گیری دمای الکترود
 • آزمون اندازه‏گیری رنج حرارتی شمع
 • آزمون مشخصات تسمه دینام
 • آزمون دوام تسمه دینام
 • آزمون اندازه‏گیری مشخصات کویل

شرکت دینا با توجه به نیاز مشتریان و قابلیت ساخت تجهیزات آزمون های قطعه ای نیز بصورت متنوع انجام می‏دهد.

 • آزمون شوک حرارتی لوله های پلیمری
 • آزمون مقاومت به خوردگی
 • آزمون دینامیک فشار و حرارت

آزمون محفظه فیلتر هوا