با توجه به هدف این شرکت در جهت ارایه قطعات با کیفیت، امکان استفاده از تجهیزات مختلف آزمون منطبق بر استاندارد های ارایه شده از سوی مشتری درون مجموعه قابل انجام است. از سوی دیگر آزمایشگاه دیناموتور قابلیت تعریف و اجرای انواع آزمون عملکردی و دوامی را داشته تا از عملکرد قطعات نهایت اطمینان حاصل شود.