انجام آزمون برروی موتور خودروی ریچ 2400 (RICH)

Rich-2400
در آزمایشگاه دیناموتور پس از انجام انواع آزمون های موتوری بر روی انواع موتورهای داخلی و خارجی، این بار ، موتور خودروی RICH با حجم 2400 سی سی محصول گروه خودروسازی سایپا تحت آزمون قرار گرفت .

.

آزمایشگاه دیناموتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.