انجام آزمون برروی موتور چنگان (CAHNGAN)

Changan

.

پس از آزمون موتورهای مختلف، از خودروساز های مختلف این بار موتور خودروی چنگان را تحت آزمون تمام بار قرار دادیم، این خودرو هم اکنون توسط گروه خودروسازی سایپا در ایران به تولید می رسد.

.

آزمایشگاه دیناموتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.