تحلیل خرابی قطعات

dmg

یکی از توانمندی های ویژه شرکت توسعه قوای محرکه دینا انجام کامل فرآیندهای تحلیل خرابی می‏باشد با توجه به تجربه حدود 15 سال در زمینه آزمون‏های مکانیکی در کارشناسان امکان بررسی علمی و دقیق خرابی‏های مکانیکی در صنایع مختلف وجود دارد در صورت نیاز مشتریان امکان تعریف فعالیت های بهبود و دوباره طراحی نیز در شرکت وجود دارد.

تحلیل خرابی شکست شاتون موتوردیزلی دریایی

تحلیل خرابی یاتاقان موتور سواری

تحلیل خرابی یاتاقان موتور دریایی

تحلیل خرابی شکست فنر سوپاپ

تحلیل خرابی سایش سیت سوپاپ

تحلیل خرابی شکست پیشتون

تحلیل خرابی ذوب شدگی پیشتون

تحلیل خرابی شکست میل لنگ

تحلیل خرابی شکست  بوش سیلندر