شرکت توسعه قوای محرکه دینا، یک شرکت خصوصی در زمینه طراحی، تولید، تأمین موتور و قطعات موتور و تجهیزات تست می­باشد. فعالیت اصلی شرکت در زمینه ­های ذیل میباشد:

–     تجهیزات تست موتور

–     تجهیزات تست و اندازه ­گیری عمومی

–     خدمات فنی و مهندسی پیشرفته در زمینه تست موتور و قطعات آن

شرکت توسعه قوای محرکه دینا، توانمندی کامل در طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات و سامانه ­های تست موتور و قطعات موتور را دارا می­باشد. شرکت دینا موتور قابلیت طراحی و تأمین اتاق آزمون موتور به همراه سخت افزار و تجهیزات آزمون و تأسیسات پشتیبانی آن را بصورت کانتینری دارا می­باشد. شرکت دینا موتور تنها تأمین کننده تجهیزات تست برای مشتریان نبوده بلکه قابلیت تعریف و انجام آزمونهای مختلف توسعه­ ای و صحه گذاری از سطح ساده تا پیشرفته را در آزمایشگاه های خود برای مشتریان دارا می­باشد.

داشتن تجارب همکاری نزدیک با شرکتهای موفق در زمینه طراحی موتور و فعالیت در طرح های ملی توسعه قوای محرکه از یک سو و تأمین تجهیزات آزمون و خدمات آزمون برای شرکتهای تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکت دینا موتور را تبدیل به یک شرکت دانش بنیان در زمینه توسعه قوای محرکه نموده که امکان تأمین تجهیزات و خدمات در فراتر از سطح ملی را دارا می­باشد.