ساخت انواع فیلترهای مورد استفاده در موتور.
نکته حائز اهمیت بررسی عملکرد فیلتر قبل از استفاده بر روی موتور است، انجام آزمون های آزمایشگاهی و موتوری در آزمایشگاه استاندارد دیناموتور به مشتریان اطمینان خاطر از عملکرد آن خواهد داد.