Archive For The “خدمات آزمایشگاهی موتور” Category

آزمون های دوام موتوری

آزمون های دوام موتوری

Test Cell 460-700

.

آزمون های دوام موتوری

آزمون دوام Flapping تسمه زمانبندی و ملحقات – استاندارد PSA
آزمون ماکزیمم توان موتور ( 150 ساعت ) – استاندارد PSA
آزمون 110 ساعت سرعت بحرانی – استاندارد PSA
آزمون دوام عمومی 500 ساعت – استاندارد PSA
آزمون دوام چندراهه دود 250 ساعت – استاندارد PSA
آزمون دوام 400 ساعت -(خستگی کم چرخه حرارتی) – استاندارد FEV
آزمون دوام 800 ساعت استاندارد-(خستگی پرچرخه مکانیکی) – استاندارد FEV
آزمونهای دوام ارتعاشی قطعات موتور – استاندارد FEV
آزمون های وظیفه ای موتوری

آزمون های وظیفه ای موتوری

tilting

.

آزمون های وظیفه ای موتوری

آزمون مشخصات تسمه زمانبندی و تسمه ملحقات جانبی – استاندارد PSA
آزمونهای ارزیابی ارتعاشی قطعات موتور – استاندارد FEV
آزمون حلالیت هوا در روغن – استاندارد FEV
آزمون شیب روی موتور و تعیین سطح حداقل و حداکثر روغن – استاندارد FEV
ارزیابی اثرات  روغن بر مصرف سوخت موتور – استاندارد IKCO
ارزیابی رسوبات روغن در شرایط کارکرد گرم موتور – استاندارد IKCO
ارزیابی اثرات روغن بر سایش چسبنده در مکانیزم سوپاپ – استاندارد IKCO
آزمون اندازه گیری دمای شمع – استاندارد IKCO
آزمون گذرا گرم شدن موتور در اتاق سرد خودرو – استاندارد IKCO
آزمون گذرا گرم شدن موتور با دبی حداکثر گاز در اتاق سرد خودرو – استاندارد IKCO
تحلیل خرابی قطعات

تحلیل خرابی قطعات

تحلیل خرابی قطعات

dmg

یکی از توانمندی های ویژه شرکت توسعه قوای محرکه دینا انجام کامل فرآیندهای تحلیل خرابی می‏باشد با توجه به تجربه حدود 15 سال در زمینه آزمون‏های مکانیکی در کارشناسان امکان بررسی علمی و دقیق خرابی‏های مکانیکی در صنایع مختلف وجود دارد در صورت نیاز مشتریان امکان تعریف فعالیت های بهبود و دوباره طراحی نیز در شرکت وجود دارد.

تحلیل خرابی شکست شاتون موتوردیزلی دریایی

تحلیل خرابی یاتاقان موتور سواری

تحلیل خرابی یاتاقان موتور دریایی

تحلیل خرابی شکست فنر سوپاپ

تحلیل خرابی سایش سیت سوپاپ

تحلیل خرابی شکست پیشتون

تحلیل خرابی ذوب شدگی پیشتون

تحلیل خرابی شکست میل لنگ

تحلیل خرابی شکست  بوش سیلندر

 

آزمون های مکانیکی

آزمون های مکانیکی

آزمون های مکانیکی

mechtest

شرکت توسعه قوای محرکه دینا دارای تجربه کامل انجام آزمون های تاییدیه و صحه گذاری قطعات و موتور می‏باشد در این زمینه علاوه بر انجام خدمات فنی و مهندسی امکان انجام آزمون ها را نیز دارد.

آزمون های تاییدیه مکانیکی:

 • آزمون اندازه‏گیری حباب در داخل روغن
 • آزمون اندازه‏گیری حباب در زمان شیب
 • انجام آزمون دوام موتورهای دریایی
 • انجام آزمون اندازه‏گیری دمای الکترود
 • آزمون اندازه‏گیری رنج حرارتی شمع
 • آزمون مشخصات تسمه دینام
 • آزمون دوام تسمه دینام
 • آزمون اندازه‏گیری مشخصات کویل

شرکت دینا با توجه به نیاز مشتریان و قابلیت ساخت تجهیزات آزمون های قطعه ای نیز بصورت متنوع انجام می‏دهد.

 • آزمون شوک حرارتی لوله های پلیمری
 • آزمون مقاومت به خوردگی
 • آزمون دینامیک فشار و حرارت

آزمون محفظه فیلتر هوا

Go Top