tilting

.

آزمون های وظیفه ای موتوری

آزمون مشخصات تسمه زمانبندی و تسمه ملحقات جانبی - استاندارد PSA
آزمونهای ارزیابی ارتعاشی قطعات موتور - استاندارد FEV
آزمون حلالیت هوا در روغن - استاندارد FEV
آزمون شیب روی موتور و تعیین سطح حداقل و حداکثر روغن - استاندارد FEV
ارزیابی اثرات  روغن بر مصرف سوخت موتور - استاندارد IKCO
ارزیابی رسوبات روغن در شرایط کارکرد گرم موتور - استاندارد IKCO
ارزیابی اثرات روغن بر سایش چسبنده در مکانیزم سوپاپ - استاندارد IKCO
آزمون اندازه گیری دمای شمع - استاندارد IKCO
آزمون گذرا گرم شدن موتور در اتاق سرد خودرو - استاندارد IKCO
آزمون گذرا گرم شدن موتور با دبی حداکثر گاز در اتاق سرد خودرو - استاندارد IKCO